Följande villkor måste uppfyllas för att du ska kunna söka medel från FRAMTIDSBYGDER Dalsland Årjäng Munkedal:

1. Projektidén är stark och faller inom ramen för den lokala utvecklingsstrategin

2. Projektplan och budget är väl genomarbetade, ansökan är komplett med bilagor.

3. Projektet har god lokal förankring i leaderområdet.

4. Nyttan av projektet tillfaller leaderområdet.

5. Projektet bedöms ha god genomförandekapacitet.

Om alla villkor är uppfyllda gör LAG en poängbedömning utifrån en poängmall. Poängmallarna ser olika ut beroende på vilket insatsområde som ditt projekt hamnar inom och således vilka indikatorer som ska uppnås. Det finns dock tre generella urvalskriterier som gäller för alla typer av projekt:

1. Projektet är innovativ/nytänkande. Läs mer på sista sidan i detta dokument om vad sociala innovationer är.

2. projektet bidrar till de horisontella målen: jämställdhet mellan könen, icke diskriminering samt en bättre miljö. Alla projekt kan bidra inom dessa och behöver du stöd i hur Ni ska tänka finns det stöd i detta. Fråga oss på kontoret.

3. Projektet skapar nytta i relation till insatta medel (projektstöd).