För dig som är nyfiken på vilka typ av projekt som beviljats stöd av Framtidsbygder hittar du här en summering av våra projekt. Längst ner på sidan hittar du även en fullständig förteckning över våra projekt.

Vi bedriver även LAG-ägda projekt, där vi, Framtidsbygder själva är med och utvecklar bygden.
Läs mer om våra LAG-ägda projekt


Utveckling av Kroppefjälls friluftsområde

LAG beviljade OK kroppefjäll projektmedel för bland annat ett utegym som är även är handikappsanpassat. De ska dessutom uppföra skyltning som gör lederna mer tillgängligt för allmänheten samt återberätta historien om gamla torp.


Medflyttarservice

Medflyttarservice är ett spännande projekt som ska hjälpa medflyttande make/maka/sambo att hitta jobb vilket ska underlätta rekrytering av personer med nyckelkompetens till vårt område. Söknade är näringslivscentrum i Lysekil och projektet har sin uppstart i Munkedals kommun. Samarbetspartner är både företag och kommun.


Själaskjulen

Själaskjulen vill göra sjösystemet i Dalsland mer attraktivt att övernatta i genom att uppföra vindskydd i spektakulär design med konstnärlig design. Med dessa menar sökanden Idrotts Fören. för Hållbar Kanotturism Inom Dalsland-Nordmarken kommer fler turister att vilja besöka vårt fina landskap och utmärks på kartan.


Kompetensutveckling för lokal tillväxt höja

Genom att kompetenskartlägga och genomföra utbildningar och kompetensutveckling lokalt ska projektet höja kompetensnivån i Dalsland. De kommer också att göra kompetensinsatser mer anpassade och kostnadseffektiva. En utveckling som bedöms bli långsiktigt hållbar i Dalsland. Sökande är EDIT – Ett Dalsland i tillväxt.


Långed Park

The purpose of the project is creating a multifunctional outdoor space in the centre of Dals Långed: a space which should have the following qualities: – a park with plants, benches, tables; – a playground for children – allow social gathering in the winter months in a roofed/sheltered area equipped with outdoor fireplace – allow for a larger social gatherings to take place (concerts, school ceremonies and similar). – function as a landmark for tourists, equipped with outdoor furniture and facilities (shade, rainshelter, toilet).

The suggested mode for creating such a place is through a Design/Build student workshop, where Landscape Architecture students from USA and Steneby school shall collaborate with local community, and through expert guidance of prof. Daniel Winterbottom from University of Washington, design and construct described outdoor space. Duration of the workshop is 8 weeks.


Magic Theater- En förstudie

Förstudie för att undersöka möjligheterna att bygga om den nedlagda kvarnen i Skällsäter (Järbo, Högsäter) till en trolleriteater med svenska och internationella trolleriföreställningar för vuxna och barn. I förstudien ska följande punkter klargöras: • Budget- och tidsplan för ombyggnad av kvarnen. • Verksamhetsplan- och budget för de första årens verksamhet, inklusive plan för pedagogisk verksamhet för barn. • Undersöka hur lokalsamhället kan vara delaktig i verksamheten på lång sikt, för vilket en lämplig juridisk form ska väljas. • Marknads- och pr-plan för projektet. Till förstudien har knutits en referensgrupp på fyra personer, med olika kompetens, med avsikten att gruppen ska fortsätta arbeta under projektets genomförande.


Råskogs Hembygdsmuseum

Brålanda Sundals-Ryrs hembygdsförening har med hjälp av ideella krafter byggt upp ett hus efter gammal förlaga. I den nya byggnaden vill föreningen bevara och visa upp föremål av historisk och lokal karaktär. Vi tänker oss både permanenta och tillfälliga utställningar. Grundidén med den permanenta utställningen är att visa livets olika skeenden och vardagsliv inom jordbruk och hantverk. Museet ska beskriva den lokala historien när det gäller jordbruk och hantverk. Genom att ha tillfälliga utställningar blir museet ständigt nytt och intressant. Det är viktigt för att museet ska bli den samlingsplats som vi önskar.

Hembygdsföreningen vill aktivera och inspirera människor i alla åldrar och samhällsklasser. Den lokala historien ska föras vidare till kommande generationer. Vi vill öppna upp för samarbete med partners som skola, kyrka, andra lokala föreningar, företagarföreningen, konsthantverkare och Väntjänsten. Vi vill visa och berätta om den lokala historien, men vi vill också skapa delaktighet där grundtanken är att alla människor är en berättelse och har erfarenheter som är viktiga att ta tillvara. Vi vill i vårt nybyggda hus bygga upp utställningar så att allt historisk material blir tillgängligt för besökare. Hembygdsgården ska bli en samlingsplats där aktiviteter skapas för alla åldrar.


Travrikeuppfödarna

Att genom utbildningsinsatser, aktiviteter, nätverksskapande och marknadsföring stärka och utveckla uppfödning, träning och hästägande av travhästar i vårt område.


SwimRun

Camp Dalsland är en Ideell förening med syfte att locka besökare till Bengtsfors och Dalsland. Idrottsturism är idag en av de snabbast växande näringarna. Det betyder stora möjligheter men innebär också stora utmaningar. Ska man etablera ett nytt motionslopp med storleksambitioner så får inget gå fel i början och det måste finnas tillräckliga resurser avsatta för lanseringen.

Dalsland är en ypperlig destination för outdoor-evenemang och vi vill med hjälp av Leaderstöd skapa förutsättningar för ett nytt internationellt evenemang som lockar besökare till regionens besöksnäring. Projektet går ut på att identifiera och lyfta fram besöksmål längs bansträckningen. Ett nytt internationellt evenemang kommer leda till fler övernattningar, nya dagsbesökare och vara ett marknadsföringsstöd för de anläggningar i området som jobbar inom besöksnäringen.


Framtid Fengersfors

En projektledare anlitas för att rekrytera nya företag till Fengersfors Bruk med placering på Bruket 1-2 dagar i veckan under 6 månader från 2016-10-01. Projektledaren har gedigen erfarenhet både inom företagande och konst/kultur och kommer att ta direkt kontakt med företag och tänkbara entreprenörer som kan etablera verksamheter som kompletterar och stärker nuvarande verksamheter på bruket.

Projektledaren samverkar i det arbetet med företag/konstutövare på bruket och med sitt eget vidsträckta kontaktnät inom näringsliv och kultur samt med kommun och region. Verksamheten på Fengersfors Bruk vilar på tre ”ben” : Konst/kultur, Småföretag och Industrihistoria. Delarna samverkar och utgör alla delar i den besöksverksamhet som växt fram och som gjort att bruket blivit ett icke oväsentligt turistmål i Dalsland.


Skogen i framtidsbygd

Projektet skall medverka till att skapa förutsättningar för kvinnor att starta uthålliga och lönsamma företag och/eller att öka tillväxten i befintliga kvinnliga företag inom skogs- och tränäringen. Syfte  Att medverka till att skapa förutsättningar för kvinnor att starta uthålliga och lönsamma företag och/eller att öka tillväxten i befintliga kvinnliga företag inom skogs- och tränäringen.

 Att medverka till att hitta nya kommersiella produkter med skogen eller gården som bas genom att skapa förutsättningar för diskussioner som ökar genomströmningen av produktidéer.  Att skapa förutsättningar för att stärka sitt företagande genom att medverka till ökad kunskap inom ekonomi.  Att generellt öka kompetensen hos kvinnor för att skapa lönsamma och hållbara landsbygdsföretag.


Gustavsfors bruksmuseum- en förstudie

Syftet är att göra en förstudie som undersöker förutsättningarna för ett öppet bruksmuseum. Gustavsfors bruk grundades 1747 och var ursprungligen ett järnbruk med tillverkning av brännstål. Liksom för många andra järnbruk i Dalsland lades verksamheten ned för att övergå till pappersindustri. Orten Gustavsfors har präglats av och växt fram på grund av bruket men är numer en turistort. Sedan länge har det funnits en intresseförening för Gustavsfors bruksmuseum. Inom bruksområdet finns idag den gamla 1700-talsbyggnaden inrymmande en kvarn och inventarier från Gustavsfors bruk.

Föreningen försöker nu efter många års övervägande att samarbeta med Vattenfall Småskalig Kraft AB som rådighetsägare av byggnaden/museet samt Bengtsfors kommun om att få till stånd en förstudie för att utreda om det finns förutsättningar för ett öppethållande. För denna förstudie behöver en projektledare anlitas.

Önskemålet är att kunna visa upp ortens industrihistoria genom att hålla Gustavsfors bruksmuseum öppet för besökare, främst sommartid. Eftersom bruksområdet ligger invid Dalslands kanal och den lilla orten är fylld av turister sommartid skulle ett öppet museum ge ett mervärde till Gustavsfors samt öka ortens attraktionskraft för att locka ännu fler besökare. Detta kan på sikt leda till att fler etablerar verksamhet i och kring bruksområdet. Ambitionen är att öppethållandet ska kunna realiseras 2018 då Dalslands kanal blir 150 år. Målet med förstudien är: 1. Utreda om det finns förutsättningar för ett långsiktigt nyttjande av lokalen. 2. Undersöka föreningens möjlighet att driva museet. 3. Skapa en rutin för dokumentation av inventarier samt ta fram grundskisser till en utställning.


Antiksafari

Intresset för begagnade och antika föremål växer explosionsartat i Sverige. Projektidén är att i Dalsland utveckla och etablera nya typer av turistprodukter och reseanledningar som bygger på denna allt tydligare antik- och secondhandtrend. I projektet ska leverantörer i form av loppisar, second hand butiker, auktioner, bakluckeförsäljningar och liknande efter ett inventeringsarbete kopplas ihop med olika geografiska rutter och transportsätt – exempelvis rutter för bil, cykel eller vandring.

Till de olika rutterna ska det sedan också kopplas boendeanläggningar, restauranger, caféer, aktiviteter och sevärdheter. Målsättningen är att skapa 15 nya produkter med olika teman och färdsätt, med eller utan boendealternativ. Dessa nya produkter tror vi väsentligt kommer att höja destinationens attraktionskraft samtidigt som deltagande företags konkurrenskraft stärks och helt nya samarbeten etableras.

Dalslands turist AB


Kreativt forum – järbo

Ett projekt som består av 4 olika delar som avser utveckla bygden och göra den mer attraktiv för boenden samt öka antalet dagsbesökare. Projektet vill 1. samordna bussresor med lokala aktörer o anslutning till deras föreställningar. 2. anordna bernteatergrupper i samverkan med järbo friskola. 3.

Ny utvecklad teateruppsättning som ska testa nya former för att framföra. 4. Utvecklas som ett NAV där behov och utbud matschas i bygdens och sätts samman i grupper.  Projektet vill behålla bygden levande så att människor som lever och bor i bygden har fritidssysselsättning och jobb samtidigt kommer det besökare hit för att uppleva bygden och spendera pengar på mat, boende och andra turistmål.

Ägare av projektet är Kreativt forum


Trollebols kvarn

Tollebols kvarn, med anor från medeltiden, har en potential att utvecklas till en attraktiv mötesplats där besökare från Dalsland, Sverige och världen får uppleva den lokala kvarnrörelsens historia, dess unika plats vid fallet och vägen. Det har genom tiderna varit en viktig mötesplats för utbyte av stora och små nyheter. I en bildutställning (bildspel) knyter man an till bygden idag och visar på två rationella jordbruksföretag som producerar mjölk och kött. Alla åldrar är välkomna till Tollebols kvarnmuseum.

Målgruppen är i första hand barn mellan 6 och 15 år. På museet visar man historien, utvecklingen och nutiden på ett interaktivt sätt där besökarna får läsa, lyssna, känna och smaka. Helt enkelt använda alla sina sinnen för att enklare förstå dåtid och nutid. Idén är att se det ur ett barns perspektiv, kanske någon som bodde på kvarnen eller någon som dagligen gick förbi på väg till skolan är den som ”berättar”. Helheten Rundvandring Man behöver iordningställa en rundvandring mellan de olika byggnaderna som knyter ihop hela området och på de olika platserna ska det finnas information i text och modeller om hur det varit en gång.


Färgelanda mat och upplevelser- en förstudie

I denna förstudie kommer 5 företag att samverka för att kartlägga deras förutsättningar för att utveckla sin verksamhet både enskilt och i samverkan. Denna förstudie handlar om att 5 företag i Färgelanda vill utveckla sitt samarbete för att utveckla sina egna verksamheter och erbjuda nya besöksobjekt i området. Tankarna om samarbete initierades under 2016 då företagen deltog på Färgelandadagarna där det gjordes en mattallrik på lokala produkter från bygden

Tillsammans ser vi att vi kan erbjuda något unikt med mycket skiftande matupplevelser på ett begränsat område med korta avstånd. Att samverka kan ge möjlighet att lättare utveckla de befintliga företagen, göra gemensamma marknadsupplägg, samverka kring produktutveckling och ha gemensam marknadsföring. Vi vill därför göra en förstudie för att undersöka möjligheterna till att erbjuda besökskoncept till våra gårdar/företag för olika kundgrupper. Hur kan olika paketlösningar se ut, hur ser marknad och betalningsvilja ut. Vilka är möjliga kundgrupper? Möjliga samarbeten med andra företag/organisationer? Genomföra studieresa med besök och möten hos goda exempel på markandsupplägg.


Fullständig lista över projekt

Uppdaterat december 2020

BEVILJADE PROJEKT 2016_2020 FRAMTIDSBYGDER