1. FRAMTIDSBYGDER FÖR ALLA

Vårt mål är en landsbygd som växer genom goda förutsättningar för att leva, bo och verka för alla människor. Det innebär ökad livskvalitet, minskat utanförskap och ökad trygghet för alla oavsett bakgrund. Tillgång till arbetstillfällen och möjligheter till arbetspendling och distansarbete tack vare en välfungerande infrastruktur och goda kommunikationer är viktiga byggstenar. Ett rikt kulturliv, föreningsliv och tillgång till naturen är också delar av målet. Vårt område ska erbjuda god kommersiell och offentlig service.

Framtidsbyger för alla har dessa två Insatsområden:

1.1 Bygdeutveckling

Med en helhetssyn på alla människors behov och möjligheter är målsättningen attraktiva bygder där förutsättningarna är goda för att leva, bo och verka. En viktig del är att känna sig trygg. Förnyelse av föreningslivet, sociala innovationer* och mötesplatser, lokala lösningar för trivsel och trygghet för alla åldrar och insatser för ökad integration och inkludering av utrikesfödda är exempel på insatser som bidrar till en positiv bygdeutveckling.

1.2 Kommunikation och service

En väl utbyggd infrastruktur, och därtill god lokal service är avgörande för ett områdes utveckling. Kommunikationer och både kommersiell och offentlig service är viktigt för alla sektorer, inte minst för människors möjlighet till pendling till arbete eller studier. Detsamma gäller möjligheten till distansarbete eller distansstudier. Ny teknik, innovationer, lokala servicelösningar, produkt- och tjänsteutveckling, offentlig upphandling och bredbandsutbyggnad är exempel på insatser som stärker kommunikation och service.