Vi har arbetat fram en ny lokal utvecklingsstrategi för FRAMTIDSBYGDER 2023-2027. Strategin fokuserar på tre mål och fyra insatsområden.

Läs hela strategin för 2023-2027 (PDF)

Leader Framtidsbygders lokala utvecklingsstrategi ska under perioden 2023–2027 leda föreningens arbete för en utveckling av landsbygden genom leadermetoden. Området omfattar hela landskapet Dalsland (Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Åmål, Mellerud och delar av Vänersborgs kommun), del av sydvästra Värmland (Årjängs kommun) och del av nordöstra Bohuslän (Munkedals kommun).

Strategin genomförs i samverkan med lokala och regionala aktörer. Leader Framtidsbygders styrelse, som består av representanter från ideell, privat och offentlig sektor, kommer med hjälp av den lokala utvecklingsstrategin att prioritera projekt utifrån strategins mål och insatsområden medan Leader Framtidsbygders kontor ansvarar för den praktiska verksamheten såsom handläggning av ansökningar samt stötta projekten, till exempel genom att förmedla resurser, kunskap och rådgivning.

Visionen Vi ska leva, bo och verka hållbart i attraktiva bygder är sprungen ur de styrkor och möjligheter som finns i våra bygder och den har formats av de människor som ska omsätta den till verklighet – våra invånare. Med hjälp av nya, smarta och innovativa lösningar vill vi vända utmaningar till möjligheter. Arbetet ska ske i samverkan, det är tillsammans som vi skapar inkluderande och hållbara framtidsbygder.

Utifrån omvärldsspaning och SWOT-analys har strategin tre övergripande mål:

 • Attraktiva bygder – alla ska känna sig välkomna att leva, bo och verka i Framtidsbygder.
 • Innovativa bygder – vi tar vara på invånarnas entreprenöriella förmåga genom erfarenhetsutbyte
  och samverkan.
 • Klimatsmarta bygder – genom såväl bättre kunskaper om klimatet som konkreta aktiviteter för att
  minska vårt klimatavtryck.

Våra insatsområden är:

 • Smarta och inkluderande landsbygder – vårt fokus är att stimulera ett behovsstyrt nytänkande, bidra till en ökad inkludering samt utveckla och skapa attraktiva livsmiljöer i våra landsbygder.
 • Innovativt entreprenörskap – vi främjar företagande och nya idéer genom stöd till utveckling och innovation, till exempel nya tjänster och produkter, samarbeten och omställning av verksamheten. Vi avser även stötta insatser som bidrar till erfarenhetsutbyte och samverkan för att hitta nya lösningar på problem.
 • Klimat och miljö – vårt fokus är dels att öka kunskapen om klimathot, miljöutmaningar och möjliga lösningar, dels att bidra till utveckling av resurseffektiva och förnybara tjänster och produkter
 • Hela Vänern – insatsområdet bygger vidare på det arbete som gjorts inom Fiskeområde Vänern. Tillsammans med övriga leaderområden finns möjlighet till samverkansprojekt med fokus på framtidens sportfiske, att öka kunskapen om yrkesfiske, sportfiske och Vänerns ekologi samt att bidra till ett långsiktigt hållbart yrkesfiske i Vänern.

Läs hela strategin för 2023-2027 (PDF)